Dr. sc. Marija Lovrić

DIREKTORICA BICRO BIOCENTRA D.O.O.
DIREKTORICA ZA ISTRAŽIVANJE I TRANSFER TEHNOLOGIJE

BIOGRAFIJA

Marija Lovrić diplomirala je 2002. i doktorirala 2007. kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad na temu sinteze i spektroskopske karakterizacije novih derivata gvanidina izradila je na Institutu Ruđer Bošković. Doktorski rad na temu sinteze i ispitivanja biološke aktivnosti novih biarilnih spojeva izradila je u Sektoru istraživanja i razvoja hrvatske farmaceutske kompanije Belupo lijekovi i kozmetika, d.d. te na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Dr. Lovrić ima više od 12 godina radnog iskustva u farmaceutskoj industriji u području istraživanja i razvoja (Belupo, GlaxoSmithKline i Galapagos) te regulatornim poslovima (Genera i Belupo). Tijekom rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu EU FP7 projekta bavila se razvojem inovativnih biorazgradivih materijala u svrhu primjene s matičnim stanicama u oporavku mozga. Objavila je više od 10 znanstvenih radova, sudjelovala je na brojnim konferencijama i znanstvenim skupovima. Osim toga kao poslovno tehničko-tehnološki stručnjak sudjeluje u ocjenjivanju i stručnom praćenju projekata.