Marina_Markes

Marina Markeš, mag. chem.

VODITELJICA LABORATORIJA ZA IZOLACIJU I PROČIŠĆAVANJE

BIOGRAFIJA

Marina Markeš je 2012. g. stekla zvanje magistre kemije na Diplomskom studiju kemije (grane biokemija i organska kemija) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pri Sveučilištu u Zagrebu. Pet godina radila je u PLIVI kao Istraživač – analitičar gdje se bavila analitikom gotovih farmaceutskih proizvoda. Pri tome je njeno područje rada obuhvaćalo razvoj, validaciju i transfer analitičkih metoda u svrhu karakterizacije i ispitivanja stabilnosti aktivnih farmaceutskih komponenti (peptida i malih organskih molekula) i pomoćnih tvari. Tehnike kojima se bavila uključuju tekućinsku kromatografiju, spregnutu tehniku LC-MS i elektroforezu. Također, od 2014. godine kao asistent sudjeluje u izvođenju vježbi na Diplomskom studiju Kemije.