Diana Nejašmić, mag. ing.

STRUČNA SURADNICA U BIOANALITIČKOM LABORATORIJU I (KEMIJA)

BIOGRAFIJA

Diana Nejašmić diplomirala je u rujnu 2018. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistra inženjerka upravljanja sigurnošću hrane. Nakon završenog stručnog osposobljavanja za rad trenutno je zaposlena kao mlađa stručna suradnica u Bioanalitičkom laboratoriju I (kemija).